COVID-19: Línia COVID d'ajuts directes a autònoms i a empreses

<strong>Caminar al costat del teu negoci</strong> implica <strong>molt més que paraules.</strong> Per això, posem a la teva disposició tota la informació que necessites sobre els <strong>nous ajuts dirigits a autònoms i a empreses</strong> anunciats en el <a class="text-decoration-none" href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946">RDL 5/2021</a><!--, dotats amb <strong>7.000 milions d'euros i destinats,</strong> principalment, <strong>a:</strong-->.

  • <strong>Protegir el teixit productiu i l'ocupació</strong> en els sectors més afectats per la pandèmia.
  • <strong>Evitar un impacte negatiu estructural.</strong>
  • <strong>I anticipar futurs problemes de solvència i de sobreendeutament.</strong>

<strong>Descobreix a un clic si et pots beneficiar dels ajuts</strong>

Qui pot sol·licitar-los?

Tots aquells autònoms i totes aquelles empreses amb seu social a Espanya que compleixin 5 requisits principals:

<strong>1.</strong> Desenvolupar una <strong>activitat inclosa en la llista de CNAE</strong> definits en l'<a class="text-decoration-none" href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-3946#ai"> Annex I del Reial decret llei.</a>

<strong>2.</strong> Presentar una <strong>caiguda en el volum d'operacions anual </strong> com a mínim d'un <strong>30%</strong> el 2020 respecte al 2019 (no aplica a autònoms que tributen per mòduls de l'IRPF, en modalitat d'estimació objectiva).

<strong>3.</strong> <strong>No haver incorregut en pèrdues</strong> en l'exercici 2020.

<strong>4.</strong> <strong>No haver presentat concurs de creditors,</strong> ni cessat l'activitat empresarial en el moment de la sol·licitud.

<strong>5.</strong> <strong>Estar al corrent de pagament d'obligacions tributàries</strong> i de la <strong>Seguretat Social.</strong>

A què estan destinats?

Es tracta d'<strong>ajuts</strong> de caràcter finalista <strong>per</strong>, principalment, <strong>contribuir a:</strong>

  • <strong>El pagament a proveïdors per antiguitat i per despeses fixes meritades</strong> entre març de 2020 i maig de 2021.
  • La <strong>reducció del nominal del deute bancari</strong> meritat entre març de 2020 i maig de 2021, primant el que tingui aval públic.

Quines són, les condicions generals?

  • <strong>Requisits addicionals:</strong> mantenir l'activitat fins al juny de 2022, evitar el repartiment de dividends durant el 2021-2022, i no incrementar les retribucions de l'alta direcció durant dos anys des de l'aplicació de les mesures.
  • <strong>Import màxim </strong>de l'ajut per a <strong>autònoms</strong> que tributin per mòduls: 3.000 €.
  • <strong>Import</strong> de l'ajut per a <strong>empreses:</strong> entre 4.000 € i 200.000 €, que podran compensar fins a un 40 % de la caiguda de volum d'operacions addicionals (a la caiguda del 30 %) per a empreses i autònoms de fins a 10 empleats i fins a un 20 % per a la resta d'empreses.
  • <strong>Dates rellevants: Termini límit </strong> per a la <strong>concessió d'ajuts: és l'</strong><strong>1 de juny de 2022:</strong><br><ul><li>Tancament simulador per a noves sol·licituds: <strong>18/04/2022</strong>. El 18/04 és el darrer dia per sol·licitar una nova operació ICO Inversió.</li><li>Data màxima per signar davant notari: <strong>20/05/2022</strong>. Recorda que per signar cal haver recopilat prèviament tota la documentació obligatòria.</li></ul> <!--o, sinó, l'esgotament dels fons de la línia d'ajuts-->

Més informació sobre la sol·licitud

  • Els ajuts <strong>es canalitzaran mitjançant les comunitats autònomes,</strong> a les quals també correspon la tramitació, la gestió i la resolució de les sol·licituds. <strong>Per conèixer més informació sobre la normativa aplicada per la teva Comunitat Autònoma accedeix al <a class="text-decoration-none" href="https://sabadell-simad.afi.es/mainpage/ca">nostre simulador</a>,</strong> actualitzem regularment els criteris d'elegibilitat publicats.
 

Consulta l'última versió del <a class="text-decoration-none" href="https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-5866-consolidado.pdf">RDL 5/2021</a>, <a class="text-decoration-none" href="https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-6305-consolidado.pdf">RDL 6/2021</a> i del <a class="text-decoration-none" href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-19305">RDL 27/2021</a>.