Ajuts finançament avalat<br/>Codi de Bones Pràctiques

Què és?

El Codi de Bones Pràctiques regula el marc de renegociació d'operacions d'aquells clients amb finançament avalat (ICO, CERSA i CESCE) i que està previst en el RDL 5/2021.

Permet als deutors <strong>flexibilitzar les condicions del finançament avalat</strong> per ajustar-les millor a la seva capacitat de pagament i maximitzar així les seves possibilitats de recuperació.

Banc Sabadell s'ha adherit voluntàriament al CBP.

Qui es pot beneficiar del CBP?

Tots els autònoms o persones jurídiques que tinguin formalitzada una operació amb finançament avalat (ICO, CERSA i CESCE) i que prevegin dificultats en el compliment de les seves obligacions.

Per poder acollir-se a qualsevol mesura del CBP s'han de complir obligatòriament tots els requisits exigits.

Quines mesures es contemplen?

Extensió del venciment

Segons quina sigui la disminució de la facturació de l'any 2020 respecte a la del 2019:

 • Si la facturació va disminuir més d'un 30 %, l'extensió és d'aplicació automàtica sempre que es compleixin els requisits del CBP.
 • Si la facturació va disminuir menys del 30 % en el 2020 respecte la del 2019, l'entitat financera estudiarà la petició.

Els <strong>terminis</strong> d'extensió poden variar segons l'operació:

L'extensió del termini comporta un increment del cost de l'aval sempre que l'import dels ajuts rebuts pel client sigui superior a 2,3 M€.

Extensió de carència:

L'entitat estudiarà la mesura sol·licitada.

Conversió en préstec participatiu

L'entitat estudiarà la mesura sol·licitada, però s'ha de complir:

 • Ser <strong>persona jurídica.</strong>
 • La <strong>facturació de l'any 2020</strong> ha d'haver <strong>disminuït en més del 30 %</strong> respecte a la del 2019.
 • En el <strong>2020</strong> s'han d'haver registrat <strong>pèrdues.</strong>
 • L'empresa <strong>ha d'haver rebut menys de 2,3 M€ </strong>en determinades ajudes públiques (ajudes directes i avals ICO).

Reducció de principal

S'estudiarà la mesura sol·licitada tenint en compte tot el deute del client (amb aval ICO i sense aval) i sempre que:

 • <strong>la facturació el 2020 hagi disminuït</strong> més d'un 30 % respecte al 2019.
 • S'hagin registrat<strong> pèrdues el 2020.</strong>
 • L'empresa ha d'<strong>haver rebut menys de 2,3 M€ </strong>en determinades ajudes públiques (ajudes directes i avals ICO).

Quins requisits s'han de complir obligatòriament per poder acollir-se al CBP?

 • El deutor ha d'estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.
 • El deutor no ha d'haver estat condemnat per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • El deutor no ha de tenir impagaments de més de 90 dies en cap operació de finançament vigent, incloent-hi l'operació avalada per l'ICO (aquest requisit no s'aplica en cas d'acollir-se a la reducció de capital).
 • No figurar en mora a CIRBE (aquest requisit no s'aplica per a la reducció de capital).
 • No haver presentat Concurs de Creditors.
 • L'operació ha d'estar signada abans del 13 de març de 2021.
 • S'ha de complir amb els límits d'Ajuts d'Estat de la UE, segons els quals l'empresa no estava en crisi a 31/12/19 (excepte per a les pimes que tinguin menys de 49 treballadors i menys de 10 milions de facturació). Si és un autònom o microempresa, ha de demostrar addicionalment que no ha rebut ajuts de salvament ni reestructuració.
 • El deutor no ha d'haver estat condemnat mitjançant sentència ferma per delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social. Tampoc per delictes de frustració de l'execució, insolvència punible o alçament en què uns dels subjectes perjudicats hagi estat la Hisenda Pública.
 • La residència fiscal de l'empresa no ha de trobar-se en un paradís fiscal.

Compromisos dels beneficiaris de les mesures del CBP

 • <strong>Mantenir l'activitat econòmica</strong> fins al 30/06/2022.
 • <strong>No repartir dividends durant </strong>els anys 2021 i 2022.
 • <strong>No es poden incrementar les retribucions de l'alta direcció</strong> durant dos anys des de l'aplicació de les mesures.

Com faig la sol·licitud?

Adreci’s a l'entitat corresponent segons sigui la mesura a aplicar:

 • En el cas d’<strong>extensió de venciment o de carència, </strong>acudeixi a l'entitat financera titular de l'operació ICO.
 • Per contra, si demana la <strong>conversió a préstec participatiu </strong>o una <strong>reducció de capital,</strong> consulti l'entitat financera amb major import ICO concedit, que assumirà la tasca de coordinació.

Documentació requerida

El deutor haurà d'aportar a l'entitat bancària corresponent la documentació per poder-se acollir al CBP:

 • Comptes Anuals de l'exercici 2019 o Impost de societats. Els autònoms l'IRPF, M100.
 • Declaració anual de l'IVA 2019 i 2020.
 • Certificat d'Antecedents Penals del Registre General de Penats i Rebels.
 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries
 • Certificat d'estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Socia

Per a l'anàlisi de riscos:

<strong>Com a persona jurídica:</strong>

 • Comptes anuals de l'exercici 2021, 2020, 2019 i 2018
 • Pressupost de Tresoreria/Pla de negoci per als pròxims 3 anys (2022, 2023 i 2024)
 • M390 de Declaració d'IVA del 1r trimestre 2021.
 • Solvència patrimonial (detall immobles), valor estimat de mercat i càrregues actuals.

<strong>Com a persona física:</strong>

 • IRPF 2021, 2020, 2019 i 2018.
 • Impost de Patrimoni Persones Físiques (últim presentat).
 • Solvència patrimonial (detall immobles), valor estimat de mercat i càrregues actuals.

Termini

Les sol·licituds d'extensions de termini, carències i conversió a préstec participatiu s'han de presentar abans del <b>18/04/2022</b> (Banc Sabadell té de termini fins a l’01/06/2022 per notificar l'operació a l’ICO), encara que les sol·licituds de petició de reducció de capital es podran sol·licitar fins al 18/04/2023 (Banc Sabadell té de termini fins a l’01/06/2023 per notificar l'operació a l’ICO).

 

<strong>Per iniciar el procés, posi’s en contacte amb la seva oficina. Un gestor l'ajudarà amb tots els tràmits per fer la sol·licitud.</strong>